Code 95 - Vakbekwaamheid chauffeurs

Alle bestuurders die professioneel vervoer verrichten met een voertuig dat behoort tot één van de (sub)categorieën van groep C, moeten een vermelding op hun rijbewijs hebben die aantoont dat u beantwoordt aan de voorschriften betreffende de vakbekwaamheid.

Indien u de code 95 niet op uw rijbewijs staan heeft, terwijl dit wel verplicht is, dan rijdt u zonder rijbewijs. Dit kan vanzelfsprekend zware gevolgen hebben bij een controle of een ongeval.

Voor wie is dit niet van toepassing

Deze verplichting bestaat niet enkel voor de transportsector. Ook andere sectoren die zware voertuigen gebruiken kunnen onderworpen zijn aan de verplichting om de nascholing te volgen. De chauffeurs die onderstaande voertuigen besturen zijn evenwel uitgezonderd van deze verplichting:

  • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van 45 km/u
  • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privédoeleinden
  • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
  • voertuigen van de strijdkrachten, civiele bescherming, de brandweer en de ordediensten
  • voertuigen die op de weg worden getest in verband met reparaties, technische verbeteringen, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
  • bestuurders tijdens hun opleiding of met een voorlopig rijbewijs

Deze lijst met uitzonderingen dient strikt geïnterpreteerd te worden. Indien u twijfelt of u al dan niet uitgezonderd bent, vraag dan meer informatie bij TLV.

Rijbewijs gehaald na 10 september 2009?

Sinds 10 september 2009 moet u, als bestuurder van een voertuig behorende tot de groep C en die in beroepsverband rijdt, voldoen aan de vereisten inzake de vakbekwaamheid.

De vakbekwaamheid houdt in:

  • dat u slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid)
  • en dat u vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).

Het initieel basiskwalificatie-examen bestaat uit een theoretische proef met drie onderdelen en een praktische proef met twee onderdelen.

Als u een opleiding voor het rijbewijs zonder de vakbekwaamheid volgt, dan kan u enkel op niet-professionele basis rijden.

De code 95 is 5 jaar geldig. De geldigheid van de code 95 kan u terugvinden onder rubriek 12 op het rijbewijs. De code 95 moet om de vijf jaar vernieuwd worden, door het volgen van 35 uur nascholing.

Voor rijbewijzen behaald in 2011, 2012 en voor 1 februari 2013 heeft u nog de vrije keuze van 5 modules van telkens 7 uur.

35 uur nascholing volgen

Vanaf de 2de cyclus nascholing en voor rijbewijs behaald na 1 februari 2013

Voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 1 februari 2013 en voor alle chauffeurs die beginnen aan hun 2de reeks van 35 uren nascholingen gelden strengere eisen.

Elke chauffeur moet van elk thema minstens 1 opleiding van 7 uur volgen uit thema 1, thema 2 en thema 3. Indien een opleiding bestaat uit 2 thema’s, vb. thema 1&3, dan telt deze niet mee om deze voorwaarde te behalen. Er moet minimaal 3 uur praktisch rijonderricht gevolgd worden.

Thema 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
Vallen hieronder eco-driving, ladingzekering met simulaties, ladingzekering met praktijkdemo.

Thema 2: Toepassen van de voorschriften
Daaronder verstaat men: kennis van het sociale klimaat en reglementering van het wegvervoer, regelgeving betreffende het goederenvervoer.
vb. rij- en rusttijden/digitale tachograaf

Thema 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek
Volgende modules vallen onder dit punt: vb. EHBO, omgaan met agressie, klantgerichtheid, gezonder leven….

X of meerdere thema’s per module: vrije module
Vrij te kiezen wanneer van elk verplicht thema ook minstens 1 module gevolgd werd.
Vb. CMR, een ongeval wat nu + aanrijdingsformulier

Praktijk: 3u rijonderricht
Minstens één van de door de bestuurder gekozen modules moet een module zijn over defensief en zuinig rijden die tenminste drie uur praktisch rijonderricht bevat.
Onder 3 uur praktisch rijonderricht wordt verstaan dat de deelnemende bestuurder 3 uur zelf stuurt.

Is men niet zeker welke thema’s men gevolgd heeft, dan kan men dit ook zien op de getuigschriften van nascholing. Daar staat het thema van de module vermeld.
De attesten zijn 5 jaar geldig.

i.s.m.

 

 

Tegemoetkoming door de Vlaamse overheid!

Transport en Logistiek Vlaanderen draagt eveneens het kwaliteitslabel van geregistreerd dienstverlener (registratienummer DV.O105790). Zo kan u de deelname aan alle opleidingen regelen via de subsidiemaatregel KMO-portefeuille.

Opleidingsbudget Sociaal Fonds

Maak ook gebruik van het opleidingsbudget via het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek! Dit budget kan de werkgever gebruiken om opleidingen voor arbeiders die behoren tot de RSZ-categorie 083 te betalen. Meer info vindt u op de website van het Sociaal Fonds.

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif